Vedtægter for TDC IF Århus

Vedtægter for TDC IF Århus

Vedtægter for TDC IF Århus

 

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er TDC Idrætsforening Århus. Foreningens navn skrives forkortet som TDC IF Århus.

 

 • 2 Foreningens formål

Det er TDC IF Århus’ formål at fremme interessen for idræt og fritidsinteresser blandt personalet ved TDC, samt virke for samarbejde indenfor teleidrætten.

 

 • 3 Medlemskab af organisationer

TDC IF Århus er medlem af følgende landsorganisationer:

DFIF – Dansk Firma Idrætsforbund

ÅFS – Århus Firma Sport.

TDC S&F Jylland og er undergivet disses til enhver tid gældende love og vedtægter samt retningslinjer.

 

 • 4 Medlemskriterie

Som medlem i TDC IF Århus kan optages alle medarbejdere i TDC-koncernen (eller TDC’s datterselskaber) med fast eller midlertidigt tjenestested i Århus, samt disses børn til og med det fyldte 17. år, ægtefæller eller ligestillede, i motionscenteret kan hjemmeboende børn fortsætte medlemskabet udover det fyldt 17.år, dog kun hvis de følges med deres forældre.

Medlemmer som bliver outsourcet fra TDC-koncernen, kan forblive medlem, så længe de er ansat i det firma, de er outsourcet til. Medlemmer der ønsker fortsat medlemskab, skal tilmelde sig via forenings hjemmeside senest 1 måned efter outsourcingsdatoen. Afbrydes medlemskabet, vil det ikke efterfølgende være muligt at blive medlem i foreningen.

Medlemmer, som går på invalide-, førtidspension, bliver folkepensionister eller får løbende pension fra TDC-koncernen eller et firma til hvilket de er outsourcet, har ret til fortsat medlemskab.

Medlemmer, der er ikke-tjenestemand og har været ansat i TDC-koncernen i 15 år, har ret til fortsat medlemskab, hvis de fratræder en stilling ved TDC-koncernen.

For alle gælder det at man kun kan oprette medlemskab ved samtidigt at tilknytte sit betalingskort, så kontingentet kan trækkes automatisk en måned forud.

 

 • 5 Foreningens kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves månedsvis forud via automatisk korttræk. I helt specielle tilfælde, kan bestyrelsen godkende en alternativ betalingsform.   

 

 • 6 Foreningens ledelse

Idrætsforeningen ledes af en hovedbestyrelse, som selv fastsætter sin dagsorden.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelser i alle økonomiske og administrative spørgsmål.

Hovedbestyrelsen er i alle sine afgørelser ansvarlig overfor generalforsamlingen

Hovedbestyrelsen kan, når det findes nødvendigt nedsætte og ophæve udvalg/afdelinger.

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsens handlinger føres til protokol.

 

 • 6A Tegningsret

Foreningens formand repræsenterer foreningen i fælles anliggender. Formand og kasserer tegner foreningen i alle økonomiske forhold.

 

 • 7 Afdelingerne

Afdelingsledelsen består af 3 til 5 personer, alt efter afdelingens størrelse.

Afdelingsledelsen forestår afdelingens daglige drift, herunder holdopstilling, turneringskampe, tilmeldinger, kontakt til hovedbestyrelsen, samt i øvrigt medvirke til en god og sund kammeratlig ånd og samvær i afdelingen.

Afdelingsledelsen vælges på et møde afholdt i afdelingen i 2. kvartal med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Næste sæson
 4. Valg af afdelingsleder, evt. hjælpere
 5. Eventuelt.

Afdelingen vælger egenhændigt tid og sted, samt indkalder ad de normale distributionskanaler.

Valgperioden er 1 år.

Vælges ingen afdelingsleder ophører afdelingens eksistens indtil valget har fundet sted.

Til afdelingsleder er alle medlemmer af TDC IF Århus, der er, eller har været ansat i TDC-koncernen, valgbare.

Afdelingslederen fremsender referat til hovedbestyrelsen umiddelbart efter mødets afholdelse.

Afdelingslederen kan ikke samtidig være medlem af hovedbestyrelsen.

Afdelingsledelsen arbejder under ansvar overfor hovedbestyrelsen og må ikke træffe økonomiske beslutninger uden hovedbestyrelsens medvirkende.

Afdelingsledelsen skal senest den 1. august indsende et vejledende budget, som skal gå fra 1/9 til 31/8.

Der afholdes møder mellem afdelingerne og hovedbestyrelsen efter behov, dog mindst 2 gange om året.

På mødet orienteres gensidigt om både afdelingernes og foreningens drift.

Opstår der interne problemer indenfor en afdeling, kan afdelingsledelsen og hovedbestyrelsen gensidigt indkalde til møde.

 

 • 8 Udmeldelse – eksklusion

Udmeldelse af foreningen kan tidligst ske efter 3 måneders medlemskab, og udmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside.

Ved udmeldelse modtages ingen refusion for kontingent.

Medlemmer, som ikke vil oprette automatisk kortbetaling og derfor ikke betaler deres medlemskab, anses automatisk som udmeldt.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser enten ved personlig optræden eller handling, kan af hovedbestyrelsen sættes i karantæne eller ekskluderes af foreningen.

Dog kan den ekskluderede få sin sag behandlet på den førstkommende generalforsamling, og der selv føre sin sag.

 

 • 9 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal.

Indkaldelse af medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden samt beretning kan hentes på foreningens hjemmeside senest 1 uge før afholdelse af den ordinære generalforsamling

Regnskabet kan rekvireres senest 1 uge før afholdelse af den ordinære generalforsamling ved henvendelse til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være hovedbestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen.

Forslag skal vedlægges beretningen.

På den ordinære generalforsamling har alle aktive medlemmer stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 • 9 A Digital generalforsamling. 

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

 • 10 Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Eventuelt.

 

Referat fra sidste Generalforsamling kan læses her.

 

 • 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder derom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af hovedbestyrelsen inden 14 dage efter anmodningens modtagelse og med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

 • 12 Generalforsamlingen ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Der kan dog på begæring af generalforsamlingen foretages skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå ved skriftlig afstemning.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny genoptages på samme generalforsamling.

 

 • 13 Valg til hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af:

Formand

Kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle vælges for en periode på 2 år af den ordinære generalforsamling.

På lige årstal vælges:

Kasserer

2 bestyrelsesmedlemmer.

På ulige årstal vælges:

Formand

1 bestyrelsesmedlem.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 bestyrelsessuppleant.

Til hovedbestyrelsen er alle medlemmer af TDC IF Århus, der er, eller har været ansat i TDC-koncernen, valgbare, dog skal formanden og kassereren være ansat i TDC-koncernen.

Hvis formand eller kassereren fratræder TDC-koncernen, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling jævnfør §11, for at vælge en ny formand eller kasserer.

 

 • 14 Konstituering

Hovedbestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Hvervet som næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem fordeles.

 

 • 15 Regnskabet

Regnskabet følger kalenderåret 1. september – 31. august og fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling.

Alle regnskabsbilag skal være forsynet med kassererens og mindst 1 bestyrelsesmedlems underskrift.

 • 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen:

2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

Bilagskontrollanterne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 • 17 Fanebærer – og vagt

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en fanebærer og en fanevagt, som skal gå med foreningens fane ved de lejligheder, der kommer i årets løb.

 

 • 18 Våbenpåtegning – Skytteafdeling

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 • 19 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget.

 

 • 20 Foreningens ophævelse

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, dersom ¾ af foreningens aktive medlemmer er fremmødte, og med mindst 2/3 stemmers flertal.

Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse angående foreningens midler.

 

Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling
Århus, den 24. november 2022

 

Udvalgte afdelinger

Badminton

I badmintonafdelingen er der mulighed for at være med på det plan, der passer dig. Badminton er både for de unge og de lidt mere modne.

Vi er startet lørdag med at træne i Højbjerg Badmintonklub fra kl. 13-14.

Kom og være med.


Læs mere
Cykling

Cykling tilbyder deltagelse i konkurrencer på alle niveauer. For at benytte sig af vore tilbud skal du være medlem af TDC If Århus, hvilket kun koster grundkontingentet på 30 kr./måned.


Læs mere

Arrangementer

DatoTypeLedige
27-05-24 18:00 Ladywalk lukket
28-05-24 16:00 Spinning, let øvede 15
28-05-24 18:00 Tranbjerg løbet lukket
04-06-24 16:00 Spinning, let øvede 15
09-06-24 10:00 Alt for Damerne Kvindeløb lukket
11-06-24 16:00 Spinning, let øvede 15
16-06-24 10:00 Bestseller Aarhus City Halvmarathon lukket
18-06-24 16:00 Spinning, let øvede 15
22-06-24 0:00 Tour de Søballe 8
25-06-24 16:00 Spinning, let øvede 15

Dette er kun de 10 næste arrangementer. Tilmelding foregår under de enkelte afdelinger. Tryk på hold, for at gå til tilmeldingsside.

Sidste nyt